CDG จัด “The Scramble Invitation@CDG 2005”

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้จัดงาน “The Scramble Invitation@CDG 2005” แข่งขันกอล์ฟ เพื่อขอบคุณลูกค้าของกลุ่มบริษัทซีดีจี ประจำปี 2548 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ สนามบางปูกอล์ฟ & สปอร์ต