ไซแมนเทคแถลงผลประกอบการประจำปี 2548 โชว์ยอดขายและผลกำไรถล่มทลาย


19-05-2005 00:00:00

กรุงเทพมหานคร – 12 พฤษภาคม 2548 - ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น (ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq: SYMC) ผู้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4ของปี 2548 รวมทั้งผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 1เมษายน 2548 โดยไซแมนเทคระบุว่ามีรายได้รวมในไตรมาสที่ 4ทั้งสิ้น 713 ล้านยูเอสดอลล่าร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 556 ล้าน ยูเอสดอลล่าร์ สำหรับรายได้รวมประจำปี 2548 คือ 2.6 พันล้านยูเอสดอลล่าร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่มีรายได้รวม 1.9 พันล้านยูเอสดอลล่าร์ หรือคิดเป็น 38%

รายได้ตาม GAAP รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่ 4 คือ 120 ล้านยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วคือ 117 ล้านยูเอสดอลล่าร์ ผลกำไรต่อหุ้นคือ 0.16 ยูเอสดอลล่าร์ ซึ่งเท่ากันกับปีที่แล้ว สำหรับรายได้รวมสุทธิประจำปี 2548 ไซแมนเทคสามารถปิดงบด้วยตัวเลขรายได้สุทธิถึง 536 ล้านยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับรายได้สุทธิประจำปี 2547 คือ 371 ล้านยูเอสดอลล่าร์ โดยมีมูลค่าผลกำไรต่อหุ้นถึง 0.74 ยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับปี 2547 ที่มีผลกำไรต่อหุ้น 0.54 ยูเอสดอลล่าร์

รายได้ตาม Non-GAAP รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่ 4 คือ 186 ล้านยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วคือ 126 ล้านยูเอสดอลล่าร์ ผลกำไรต่อหุ้นคือ 0.25 ยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับปี 2547 ที่มีผลกำไรต่อหุ้น 0.18 ยูเอสดอลล่าร์ สำหรับรายได้รวมสุทธิประจำปี 2548 ไซแมนเทคสามารถปิดงบด้วยตัวเลขรายได้สุทธิ (Non-GAAP) ถึง 634 ล้าน ยูเอส ดอลล่าร์ เทียบกับรายได้สุทธิประจำปี 2547 คือ 411 ล้านยูเอสดอลล่าร์ โดยมีมูลค่าผลกำไรต่อหุ้นถึง 0.87 ยูเอสดอลล่าร์ เทียบกับปี 2547 ที่มีผลกำไรต่อหุ้น 0.59 ยูเอสดอลล่าร์

ผลประกอบการ (Non-GAAP) ดังที่ปรากฏในงบกำไร-ขาดทุนรวมและการปรับปรุงยอดที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบท้าย) นั้นไม่รวมการหักลบหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอันได้มาซึ่งการควบรวมกิจการ, การหักลบหนี้ที่เกิดจากค่าชดเชยมูลค่าหุ้นที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด, การครอบครองงานวิจัยและพัฒนาที่ยังคงดำเนินอยู่, ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง, ค่าใช้จ่ายในเรื่องสิทธิบัตรต่างๆ, และค่าใช้จ่ายในการวางแผนการควบรวมกิจการกับเวอร์ริทัส รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากภาษีรายได้ และการชำระภาษีครั้งเดียวสำหรับเงินโอนกลับบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติ American Jobs Creation Act (โปรดดูรายละเอียดใน Use of Non-GAAP Financial Information)

“ทีมงานของเรายังคงทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และด้วยตัวเลขของอัตราการเติบโตขนาดหลักสิบในทุกๆ หน่วยงานและทุกภาคพื้นทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์และตอกย้ำที่ชัดเจนถึงความ สำเร็จอันงดงามของไซแมนเทค” มร. จอห์น ดับบลิว ธอมป์สัน, ประธานบริหารสูงสุดและซีอีโอของไซแมนเทคกล่าว

ส่วนประกอบที่สำคัญของรายได้

สำหรับไตรมาสที่ 4 ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพร์ซของไซแมนเทคทั่วโลก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย, ธุรกิจการบริหารจัดการ, และธุรกิจการให้บริการสำหรับตลาดเอ็นเตอร์ไพร์ซทำรายได้ถึง 49% ของรายได้ทั้งหมด คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 22% ในปีต่อปี โดยแยกเป็น 36% สำหรับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเติบโตถึง 23%, 11% สำหรับธุรกิจการบริหารจัดการซึ่งเติบโต 14%, และ 2% สำหรับธุรกิจการให้บริการ ซึ่งเติบโต 60%

ในส่วนของรายได้ที่มาจากสำนักงานในต่างประเทศเทียบเท่ากับ 52% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเติบโตกว่า 25% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยแยกเป็นโซนอเมริกา (สหรัฐอเมริกา, ลาตินอเมริกา, และแคนาดา) คิดเป็น 54% ของรายได้ทั้งหมดซึ่งเติบโต 31%, โซนยุโรป,ตะวันออกกลางและแอฟริกาคิดเป็น 32%ของรายได้ทั้งหมดซึ่งเติบโต24%, โซนเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่นคิดเป็น 14%ของรายได้ทั้งหมดซึ่งเติบโต 28%

แนวโน้มและการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต

ไซแมนเทคได้จัดหาข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์อนาคต โดยไม่รวมผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมกิจการกับเวอร์ริทัสสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ดังนี้:-

• รายได้พึงประเมินสำหรับไตรมาสแรกอยู่ระหว่าง 700-720 ล้านยูเอสดอลล่าร์
• ในช่วงระหว่างการคาดการณ์นั้นประเมินว่ากำไรต่อหุ้น (GAAP) อยู่ที่ 0.23 ยูเอสดอลล่าร์
• ในช่วงระหว่างการคาดการณ์นั้นประเมินว่ากำไรต่อหุ้น (Non-GAAP) อยู่ที่ 0.25 ยูเอสดอลล่าร์

กำไรต่อหุ้น (Non-GAAP)นั้นไม่รวมการหักลบหนี้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอันได้มาซึ่งการควบรวมกิจการ, การหักลบหนี้ที่เกิดจากค่าชดเชยหุ้นที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดมูลค่า 15 ล้านยูเอสดอลล่าร์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการประกาศการควบรวมกิจการกับเวอร์ริทัส

ผลงานโดดเด่นประจำไตรมาส

• ในไตรมาสนี้ไซแมนเทคได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายกว่า 401 ฉบับทั่วโลกซึ่งแต่ละสัญญามีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 100,000 ยูเอสดอลล่าร์ ในจำนวนนี้ยังมีสัญญาถึง 109 ฉบับที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 300,000 ยูเอสดอลล่าร์ และอีก 22 ฉบับมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1 ล้านยูเอสดอลล่าร์

• ไซแมนเทคได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหม่รวมทั้งการต่ออายุสัญญากับลูกค้าเดิมที่สำคัญดังนี้:- Wynn Las Vegas Resort and Country Club; M&T Bank Corporation – บริษัทโฮลดิ้งระดับภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจด้านการธนาคารมากมายโดยเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินและไฟแนนซ์ในหลากหลายรูปแบบ; Fiserv Inc.- ผู้จัดหาโซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจการเงิน; Premier Inc. – หนึ่งในพันธมิตรของโรงพยาบาลเพื่อการกุศล; Providence Health System – ผู้ให้บริการระบบการจัดสรรงานด้านสาธารณสุขซึ่งไม่หวังผลกำไรแห่งคาทอลิค; Mirant Corporation – ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา, คาริบเบียน และ ฟิลิปปินส์; Citrix Systems – ผู้จัดหาโซลูชั่นสำหรับการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของโลก; Lee Enterprises, Incorporated – เจ้าของและผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายใหญ่อันดับที่ 12 ของประเทศ ผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน 44 ฉบับซึ่งจำหน่ายใน 19 รัฐ; University of Oklahoma และ US-CERT – องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย,การเตรียมพร้อมและการตอบโต้ภัยคุกคามไซเบอร์แห่งสหรัฐอเมริกา

• สำหรับลูกค้าต่างประเทศที่สำคัญในไตรมาสนี้ได้แก่:- Seiko Epson Corporation – ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับรูปภาพ (อิมเมจ) ชั้นนำของโลก; Sompo Japan Insurance Inc. – บริษัทประกันภัยชั้นนำแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น; The Dai-Ichi Mutual Life Insurance Company – บริษัทประกันชีวิตชั้นนำแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น; Softbank BB Corp. – ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ชั้นนำของญี่ปุ่น; Resona Bank, Limited – หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น; Wistron – มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไต้หวัน และเป็นผู้ผลิตงานออกแบบของแท้ (ODM) สำหรับสินค้าไอทีและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ข้อมูลเบื้องต้นบริษัท ไซแมนเทค จำกัด

ไซแมนเทค คือผู้นำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้จัดหาซอฟท์แวร์, แอพพลายเอ็นซ์ และงานบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรขนาดใหญ่สามารถบริหารและจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ “นอร์ตัน” ของไซแมนเทคนคือโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกสำหรับตลาดผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานใหญ่ของไซแมนเทคตั้งอยู่ที่เมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสาขาต่างๆ อยู่ใน 35 ประเทศทั่วโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.symantec.com