ไทยพาณิชย์กระตุ้นภาคธุรกิจ SMEs ไทย จัดอบรมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกจิภายใต้บรรษัทภิบาลให้ผู้ประกอบการทั้งประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จัดอบรมศักยภาพการแข่งข้นทางธุรกิจ “Good Governance&Competitiveness” ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมุ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคง โดยมี นาย ดินทร์ อัศวาณีชย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กลาง) นาง ภาสพรรณ สุวรรณจินดา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์ และนางสาว โสภาวดี เลศมนัสชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้