ธนาคารทิสโก้เพื่อโครงการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยปลิว มังกรกนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.เกื้อกูล อาจารย์หญ่เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้