ธ.นครหลวงไทยเปิดให้บริการ “SCIB B/E”

ธนาคารนครหลวงไทยเปิดให้บริการตั๋วแลกเงินเพื่อกู้ยืมจากประชาชน หรือ “SCIB B/E” ระยะเวลาถือครองตั้งแต่ 7 วัน ถึง 6 เดือน มั่นใจเป็นทางเลือกให้กับผู้ฝากเงินด้วยจุดเด่นที่มีความคล่องตัวสูงและสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ ตลอดจนใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันสินเชื่อได้อีกด้วย
นางทัศนา รัชตโพธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารเปิดให้บริการ “สคิบ บี/อี” (SCIB B/E) หรือบริการตั๋วแลกเงินเพื่อกู้ยืมจากประชาชน (Bills Of Exchange : B/E) ระยะเวลา 7 วัน 14 วัน 1 เดือน ฝากขั้นต่ำ 5 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด ชนิดสกุลเงินบาท ออกจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้ฝากเงินของธนาคารให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามนโยบายการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฝากเงินได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความคล่องตัวในการถือครอง และผู้ถือตั๋วยังสามารถนำตั๋วแลกเงินมาค้ำประกัน สินเชื่อได้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องของภาคธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะเวลา 7 วัน เท่ากับ 3.50% ต่อปี ระยะเวลา 14 วัน เท่ากับ 3.75% ต่อปี ระยะเวลา 1 เดือน เท่ากับ 4.00% ต่อปี ส่วนระยะเวลา 3 เดือน วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท เท่ากับ 4.00% ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท เท่ากับ 4.25% ต่อปี และตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เท่ากับ 4.50% ต่อปี ส่วนระยะเวลา 6 เดือน วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท เท่ากับ 4.25% ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท เท่ากับ 4.50% ต่อปี และวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปเท่ากับ 4.75% ต่อปี โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องเสียภาษีรายได้ตามกฎหมาย หาก ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินก่อนวันครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร เมื่อถึงระยะเวลาครบกำหนดลูกค้าสามารถขึ้นเงินได้ที่สาขาที่ระบุไว้ตามหน้าตั๋ว ซึ่งผู้ถือตั๋วเงินสามารถรับเงิน 2 วิธี ได้แก่ 1. โอนเข้าบัญชี 2. แคชเชียร์เช็ค และธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร และตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับการประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
“ในอนาคตธนาคารยังวางแผนที่จะพัฒนาการให้บริการ “SCIB B/E” เพิ่มเติม เช่น การกำหนด ระยะเวลาการถือครองตั๋วแลกเงินที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารนครหลวงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ www.scib.co.th โทร. 0-2220-2616-8” นางทัศนา กล่าว