ไมโครซอฟท์แนะนำเว็บไซต์ <b><a href="http://www.pil.in.th" target="_blank">www.pil.in.th</a></b> ชุมชนออนไลน์สำหรับการศึกษา

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวชุมชนออนไลน์สำหรับการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.pil.in.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในโครงการ Partners in Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้คุณครูและนักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาความรู้รูปแบบใหม่ๆ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูล บทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างแผนเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนเทคนิคการเรียนการสอนด้านไอซีที ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ Partners in Learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมผลงานและบทสัมภาษณ์ของครูและนักเรียนที่มีผลงานที่น่าสนใจในแต่ละปี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาสำหรับคุณครูและนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์การศึกษาอื่นๆ ได้ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณศุภาดา ใจดี
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627 3501 ต่อ 209 โทรสาร: 0-2627 3545
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com