หลักสูตรสร้างสรรค์งานบันเทิงที่มหิดลอินเตอร์

หลักสูตรการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาอย่างมาก ทำให้ สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งในประเทศไทยเปิดสอนในสาขาวิชาดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media Production) ที่ผสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทกันตนา ผู้ผลิตละครและรายการโทรทัศน์คุณภาพเยี่ยม มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ การผลิตแอนิเมชั่น (Animation Production) การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) และการผลิตรายการโทรทัศน์ (TV Production)

คุณลักษณะเด่นของหลักสูตรเหล่านี้ ได้แก่ การเรียนการสอนที่เป็นเน้นความรอบรู้ในทุกด้าน (Liberal Arts) ประกอบการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศในแต่ละสาขาวิชา พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน และทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติและกลุ่มบริษัทกันตนาจึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2441-5090
หรือเยี่ยมชมได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th