คณบดี คณะบริหารธุรกิจ “นิด้า” มั่นใจนักวิชาการพร้อมร่วมมือรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่น

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นิด้า เชื่อนักวิชาการพร้อมให้ความร่วมมือรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ หลังประเมินสถานการณ์ปัจจุบันกระทบการลงทุน ชี้พร้อมศึกษาวิจัย นำเสนอข้อมูลวิชาการด้านบวก และแนะแนวทางแก้ปัญหา แต่รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนเป็นอย่างมาก ประกอบกับมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของทางการที่ออกมาในระยะนี้ ก็ยิ่งมีส่วนกระทบต่อการลงทุนและบรรยากาศการลงทุนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากการแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายต่างๆ มีความชัดเจน ก็เชื่อว่า จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นเป็นลำดับ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ยังแสดงความเห็นด้วยกับการที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเดินสายสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ เพราะอย่างน้อยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลที่ต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วย
ในส่วนของนักวิชาการนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ด้วยการศึกษาวิจัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เป็นด้านบวกของประเทศ ให้บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งเชื่อว่า จะมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจได้มากขึ้น

ส่วนกรณีที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีนโยบายแก้ไขกฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น เชื่อว่า จะส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลดีที่เกิดขึ้น คือ จะทำให้กิจการที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ตกอยู่ในมือของต่างชาติ แต่ก็จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน เนื่องจากตลาดทุนของไทยมีขนาดเล็ก และการปรับลดสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดเป็นอย่างมาก

“แต่สุดท้ายแล้ว การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะยังมีระยะเวลาให้นักลงทุนปรับตัว และที่สำคัญกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและสื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจ” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นิด้า กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุนิสา ทองวรรณ (โอ๋)
บริษัท มาสเตอร์มายด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร. 0-2643-1191 ต่อ 13 หรือ 08-4105-7878
E-mail:c_mastermind@yahoo.com