นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ “คะแลบบะเร’เชิน (Collaboration)”

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญท่านชม นิทรรศการแสดงผลงานงานออกแบบนิเทศศิลป์ “คะแลบบะเร’เชิน (Collaboration)” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางการออกแบบของภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิทรรศการครั้งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชั้น 2 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ

“คะแลบบะเร’เชิน (Collaboration)” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) ของนักออกแบบรุ่นใหม่ 5 คน ที่นำมุมมองของตนที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตทั้งในฐานะนักออกแบบและพลเมืองของสังคมมาเสนอต่อผู้ที่ชมงานนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆ ให้เกิดสัมพันธภาพที่หลากหลายในนิทรรศการครั้งนี้ โดยนำเสนอผลงานผ่านรูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อสาร

นักออกแบบที่ร่วมแสดงผลงาน

กัมปนาท เฮี้ยนชาศรี (งานออกแบบอักขรศิลป์) กัมปนาทนำเสนอมุมมองของตนเองจากการพบปะผู้คน มองเห็นความเป็นปัจเจกของบุคคลที่เขาค้นพบท่ามกลางการซ้ำของชื่อในทะเบียนราษฎร ผลงานการออกแบบอักขรศิลป์ของชื่อบุคคลต่างๆ ในสังคมจะเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของคนที่กัมปนาทเข้าไปสัมผัส

กนกนุช ศิลปวิศวกุล (เรขศิลป์จากกระบวนการทอผ้าด้วยมือ) “การทำงานร่วมกันระหว่างสัญญะของวัสดุ” เป็นแกนความคิดหลักของผลงานออกแบบสองมิติ ผ่านกระบวนการทอผ้าด้วยมือ (Tapestry) กนกนุชนำเสนอมุมมองที่มีต่อสังคมผ่านการใช้เส้นตั้งและเส้นนอนที่มาจากวัสดุต่างๆ ในสภาพการอยู่ร่วมกันเพื่อผลทางการสื่อสาร

ณัชชพันธ์ พิศาลก่อสกุล (งานออกแบบมัลติมีเดีย) ผลงานออกแบบเชิงโต้ตอบกับผู้ชมนิทรรศการที่ชวนให้ตระหนักถึง “ผลแห่งการกระทำ” โดยใช้น้ำหนักของการเหยียบลงบนแผ่นรับน้ำหนัก ผู้ชมจะได้เห็นภาพที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากน้ำหนักเท้าที่เหยียบลงไปของแต่ละคน

เดโช พิทักษ์เจริญ และ ปริวัฒน์ อนันตชินะ (เรขศิลป์บนผนัง) เป็นการตัดสินใจทำงานร่วมกันของนักออกแบบสองคน ที่นำเสนอผลงานด้วยรายละเอียดที่มีที่มาจากถนนหนทางในกรุงเทพฯ อาจสะกิดให้เรามองเห็นการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆ ที่แปลกแยกแต่คุ้นชิน ความขัดหูขวางตาแต่ละเลย