บลจ.ทหารไทย รุกระบบ Call Center ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้เป็นรายแรกของธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Call Center อย่างครบวงจร “One Stop Service” ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลและสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นบลจ.แห่งแรกที่ให้บริการด้านนี้โดยติดต่อได้ที่ โทร. 02-636-1800 กด 3