ดีแทคยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ทีโอทีเปิดสัญญาณเชื่อมโครงข่ายเลขหมายใหม่

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ยื่นฟ้องบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อศาลปกครอง เพื่อร้องขอความยุติธรรมและขอให้ศาลปกครองสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามกฎหมายและตามสัญญาโดยขอให้ทีโอทีดำเนินการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีเองไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สำนักงาน อาคาร บ้านเรือน สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอื่น ๆ สามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีเพื่อติดต่อกับเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งในปัจจุบันเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับเลขหมายใหม่ของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์หมดแล้ว

บริษัทฯ เห็นว่าการที่ทีโอทีจงใจปิดกั้นการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีอย่างมาก นอกจากนี้การกระทำของทีโอทียังเป็นการปิดกั้นไม่ให้บริษัทฯ ทำการให้บริการโทรคมนาคมอันเป็นการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของตนเองและผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เคยพยายามร้องขอให้ทีโอทีโปรดเห็นแก่ประชาชนโดยขอให้ทีโอทีทำให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีสามารถติดต่อกับเลขหมายใหม่ของบริษัทฯ ไปหลายครั้งแล้ว โดยบริษัทฯ ยินดีจะชำระค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคมที่เป็นธรรมให้แก่ทีโอทีตามกฎหมายแต่ทีโอทีไม่ยินยอม โดยทีโอทีพยายามเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมในลักษณะที่ทีโอทีเป็นฝ่ายเรียกเก็บฝ่ายเดียว และในอัตราที่เป็นการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือเป็นอัตราที่ไม่เท่าเทียมกับอัตราที่ทีโอทีเรียกเก็บจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายที่ทีโอทีมีผลประโยชน์ร่วมด้วย ซึ่งบริษัทฯ ย่อมไม่อาจชำระค่าตอบแทนในลักษณะและอัตราดังกล่าวให้แก่ทีโอทีได้ เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนที่ขัดและแย้งต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

การที่ทีโอทีปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ ที่ใช้เลขหมายใหม่ย่อมเป็นการละเมิดทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้บริการ สิทธิของบริษัทฯ ในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และฝ่าฝืน พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของ กทช. อย่างชัดแจ้ง และยังเป็นการกระทำผิดสัญญาที่ทีโอทีมีต่อบริษัทฯ ในเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมอีกด้วย

นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่าบริษัทฯ ดีแทคได้พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะให้ทีโอทีเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมแต่ความพยายามของบริษัทฯ ไม่เป็นผล บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน โดยขอให้ทีโอทีปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาและทำตามหน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ดีจะพึงปฏิบัติ กล่าวคือ สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่ และบริษัทฯ ยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทีโอทีเร่งเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีสามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เลขหมายใหม่ของบริษัทฯ ได้โดยเร็ว

นายซิคเว่กล่าวว่าการปิดกั้นการสื่อสารของทีโอทีย่อมเป็นการสั่นคลอนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง บริษัทฯ เห็นว่าถึงแม้การกระทำของทีโอทีจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีเองด้วยก็ตาม และขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำต้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทีโอทีหยุดปฏิบัติการอันมีผลเสียหายต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีเองด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทีโอทีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทีโอทีคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเฉกเช่นที่บริษัทฯ ยินดีที่จะทำการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอทีด้วยดีเสมอมา

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ กล่าวว่า ดีแทคจะไม่ตอบโต้ด้วยการบล็อกสัญญาณกลับเพราะเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและกฎหมาย แต่ดีแทคจะรับผิดชอบต่ออุตสาหกรรมโดยการติดฉลากหน้าซิมเลขหมายใหม่เฉพาะเลขหมายที่มีปัญหา เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นซิมที่ไม่สามารถรับสายโทรเข้าจากระบบโทรศัพท์บ้านของทีโอทีได้ โดยดีแทคจะเติมเงินฟรีให้แก่ลูกค้าที่ซื้อซิมเลขหมายใหม่เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน ทุกเดือน ขั้นต่ำสองเดือนแรก หรือจนกว่าปัญหาจะยุติ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง.