แอมเวย์เปิดชิงทุนการศึกษาจนจบป.ตรี 20 ล้านบาท

แอมเวย์เดินหน้าสานฝันเด็กไทยอย่างต่อเนื่องกับโครงการพิเศษ “20 ปีแอมเวย์ มอบทุน 20 ล้าน สานฝันเด็กไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในวิชาชีพที่พวกเขาใฝ่ฝันไปจนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 100 ทุน โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 20 ล้านบาท ในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะรับทุนนั้นจะต้องศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงขั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 22 ปี มีความใฝ่ฝันและมีความประพฤติดี และที่สำคัญผลการศึกษาเทอมล่าสุดต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ซึ่งหากคุณสมบัติข้างต้นผ่านแล้วก็ให้เขียนความเรียงเรื่อง “เด็กดี…หนูฝันอยากเป็น” ความยาว1หน้ากระดาษเอสี่บรรยายถึงอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็น ความพยายามตั้งใจที่จะทำให้ได้ดังฝัน พร้อมเล่าความดีที่เคยได้ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จากนั้นแนบมาพร้อมใบสมัครส่งมาที่บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสร้างฝันให้เป็นจริงรีบส่งข้อมูลโดยด่วน เพราะโครงการดีๆนี้จะหมดเขตร่วมสร้างฝันใน วันที่ 31 มีนาคม 2550นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.amwayfoundation.or.th