บำรุงราษฎร์ ประเดิมปีหมูทองด้วยโครงการ ผ่าตัดหัวใจเด็ก 80 ราย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สานต่อกิจกรรมซีเอสอาร์ ที่ทำต่อเนื่องมากว่า 14 ปี โดยในปี 2550 นี้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดโครงการ “80 พรรษา 80 หัวใจดวงใหม่” ผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ยากไร้ 80 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ในปัจจุบัน โรคหัวใจพิการในเด็ก หรือ โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดมีอุบัติการณ์ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โรคหัวใจพิการในเด็กเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเด็ก สูงถึงร้อยละ 14 ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งของเด็กทั้งหมดจะต้องได้รับการรักษาโดยการให้ยาหรือผ่าตัด

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แพทย์ไทยได้พัฒนาขีดความสามารถและมีความชำนาญในการผ่าตัดหัวใจในเด็กเล็กมากขึ้นจนเทียบเคียงได้กับมาตรฐานต่างประเทศ ทำให้ผลการผ่าตัดออกมาดีเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่การผ่าตัดหัวใจในเด็กเล็กมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ในรายที่หัวใจมีความผิดปกติแบบซับซ้อนนั้น มีเพียงบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่สามารถให้การผ่าตัดและดูแลรักษาผู้ป่วยได้

ปัจจัยที่ทำให้การผ่าตัดหัวใจเด็กเล็กมีความยากลำบากนั้นเนื่องจาก ขนาดหัวใจของเด็ก โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่มีขนาดหัวใจและหลอดเลือดที่เล็กมาก เมื่อผนวกเข้ากับความซับซ้อนในความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้การผ่าตัดแต่ละครั้งต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำงานกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิด กุมารแพทย์หัวใจเด็ก ศัลยแพทย์หัวใจเด็ก วิสัญญีแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยในการช่วยเหลือชีวิตเขา

นายแพทย์การุณ เมฆานนท์ชัย ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นศูนย์บริการงานรับย้ายผู้ป่วยที่เพียบพร้อมระดับภูมิภาครวมถึงผู้ป่วยทารก ในแต่ละปีมีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี ขณะนี้ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCIA จากสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาค โรงพยาบาลฯ ยังได้มุ่งตอบแทนแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย โดยได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริม และให้การศึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือชาวไทยผู้ด้อยโอกาสกว่า 100,000 คน ด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ การบริการตรวจสุขภาพ บริการด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแก่เด็ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นแนวความคิดด้าน CSR : Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ) ที่องค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ในสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯได้ดำเนินกิจกรรมด้านนี้มาเป็นเวลานานถึง 14 ปีแล้ว

กิจกรรม CSR ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มีโครงการที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายได้แก่ โครงการ “ผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้” ริเริ่มขึ้นในปี 2544 เพื่อให้การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทั่วประเทศรวม 20 ราย โดยไม่คิดมูลค่า, โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 50 ราย, โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 72 ราย, โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกองทุนทอมสัน ได้จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสันออกให้บริการรักษาพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพฯ 100,000 ราย ตั้งแต่ 2544 เป็นต้นมา ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่อยู่อาศัยในชุมชนต่าง ๆ, บริการด้านสาธารณสุขการกุศล ซึ่งร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ชาวบ้านและเด็กที่ยากจน กว่า 10,000 คน ในจังหวัดสกลนคร และ มุกดาหารเป็นประจำทุกปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย, การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถให้การรักษาได้, สนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้, การให้การศึกษาแก่ชุมชน ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่สาธารณชนหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา การประชุมทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ

และในปีนี้ นับเป็นปีต่อเนื่องที่ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีนโยบายทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม อย่างเช่นที่เคยทำมา และถือเป็นปีพิเศษของเราที่เป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทยที่จะได้ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ยากไร้ทั่วประเทศ 80 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจากทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 80 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 50 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2548 และโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้ 72 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ “รักษ์ใจหนู สู่ชีวิตใหม่” ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจ ตั้งแต่แรกเกิดเพียงไม่กี่วันจนถึงอายุย่างเข้าวัยรุ่น ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอย่างเหมาะสมตามอาการของแต่ละคน ซึ่งก่อนหน้านี้เด็กโรคหัวใจที่รับเข้าโครงการส่วนใหญ่อยู่ในชนบท แทบจะหมดหวังที่จะได้เข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน อีกทั้งบางรายต้องรอนัดเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเป็นเวลานานแม้ว่าอาการจะอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็ตาม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจากองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเงินบริจาคจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์และช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยทางโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด การฟักพื้นในโรงพยาบาล การเดินทาง รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอน

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ของโรคหัวใจในเด็กในปัจจุบันว่า ในเด็กเกิดใหม่ทุกๆ 1,000 คน มี 8 คน เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และ 2 คน เป็นโรคหัวใจอันมีสาเหตุมาจากไข้รูมาติกและจากสาเหตุอื่นๆ ในประเทศไทย หากมีเด็กเกิดใหม่ 1 ล้านคนต่อปี จะมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจถึง 8,000 คน และเด็กในวัยเรียนอีก 20,000 ป่วยเป็นโรคหัวใจรูมาติก ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจะมีชีวิตรอดหากมีโอกาสได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีจากศูนย์หัวใจ แต่หลายครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เนื่องจากมีฐานะยากจน ด้วยขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในชนบท ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ผู้ป่วยโรคหัวใจนับพันยังคงต้องรอคอยการรักษาอย่างทุกข์ทรมาน ทางมูลนิธิฯ จึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กมากๆ และมีความพร้อมในหลายด้าน รวมถึงมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตใหม่ได้อย่างทันตาเห็น

“โครงการนี้ นอกจากเป็นโอกาสที่จะได้ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แล้ว ยังเป็นการคืนความรักความอบอุ่นสู่ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจทั้ง 80 ราย พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงและความหวังใหม่ในชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของทุกคนที่ได้สละเวลาอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการที่ช่วยทำฝันของเด็กเหล่านี้ให้เป็นจริง” ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ กล่าวในที่สุด

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการฯ สามารถร่วมบริจาคได้ 2 วิธี คือ บริจาคด้วยตนเองที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้นล่าง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ สุขุมวิท 3 หรือบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2667-2400