เนคเทคจัดงาน NRIC 2007เชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขัน RFID ชิงรางวัลพร้อมโล่

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย RFID แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (National RFID Innovation: Challenge 2007 : NRIC 2007) ระหว่างมีนาคม 2550-กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านซอฟต์แวร์ RFID(Radio Frequency Identification) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นยอมรับสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการจัดการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน RFID ครั้งแรก เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วและความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการต่างๆ ซึ่งในตลาดของโลก RFID นั้น มีอัตรามูลค่าสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยนั้นยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี RFID จำนวนมากและไม่สามารถผลิตได้ทันกับการเติบโตของความต้องการของ RFID ในประเทศดังนั้นการจัดแข่งขันดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มของนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม RFIDซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆของประเทศ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ได้แก่บริษัทแอดวานซ์ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษท เอเซนเทค(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ซิลิคนอ คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ไอ ที เวิร์ค จำกัด บริษัท ไอ.อี เทคโนโลยี จำกัด และวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขันและเงินจำนวนหนึ่งสำหรับการจัดงาน

โครงการที่ผ่านเข้ารอบในรอบแรก ได้รับรับทุนสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท ผู้ที่เข้ารอบจะต้องส่งผลงานที่พัฒนาให้คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ 10 โครงการ ซึ่งจะมีการพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียติยศ ดังนี้

– รางวัลที่ 1 60,000 บาท
– รางวัลที่ 2 40,000 บาท
– รางวัลที่ 3 20,000 บาท
– รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท

รางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้นักศึกษา 80% และอาจารย์ผู้ควบคุมงาน 20% รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

ผู้เสนอโครงการมีสิทธิเสนอเพียงคนละ 1 โครงการ โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในชั้นปีต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในเดือน มีนาคม -15 สิงหาคม 2550

สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rfid.thai.net/rfid_contest หรือ โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2550,2455, 2442