ฟรีสัมมนา “เทคนิคการป้องกันและดับเพลิงอาคารสูง”

ทูพลัส เทรนนิ่ง ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สมาคมสถาปนิกสยาม จัดฟรีสัมมนา “เทคนิคการป้องกันและดับเพลิงอาคารสูง”

นับจากช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่ามีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในบรรดาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตามเคหะสถานและสาธารณะสถาน สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ดังนั้นทาง ทูพลัส เทรนนิ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สมาคมสถาปนิกสยาม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและดับเพลิงอาคาร โดยวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและการดับเพลิงในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดการลุกลามของเพลิงไหม้ได้ และสามารถเข้าใจถึงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยได้ ตลอดจนทราบถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยจัดขึ้น ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่งด่วน 0-2693-4001, 0-2693-4008-9
หรือ www.twoplustrainingcenter.com รับจำนวนจำกัด