ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการพาผู้ลงทุนเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าแผนขยายฐานนักลงทุนรายบุคคลล่าสุดร่วมกับตลาด เอ็ม เอ ไอ และสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย พาผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน เยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียนในโครงการ Company Visit หวังให้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนคุณภาพในอนาคต ตั้งเป้าปี 2550 พาชมเยี่ยมชม 100 ครั้ง

นางภัทรียา เบญจพลชัย ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัท จดทะเบียน หรือ Company Visit เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน และมีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท จดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีคุณภาพ และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของกิจการ โดยในปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานในการจัดโครงการ Company Visit ทั้งสิ้น 100 ครั้ง

“การที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนจะทำให้เห็นภาพของบริษัทชัดเจน พร้อมทั้งได้ข้อมูลตรงจากผู้บริหารบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนเกิดความมั่นใจในการเป็นผู้ถือหุ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นำไปสู่ความเข้าใจในการลงทุนแบบเป็นเจ้าของ (Own business) ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยความเข้าใจถึงการดำเนินกิจการ ลงทุนด้วยข้อมูลและวางแผนลงทุนระยะยาว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผู้ลงทุนคุณภาพในตลาดทุน ขณะเดียวกันโครงการนี้จะเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาตลอด” นางภัทรียากล่าว

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการดำเนินการของโครงการสำหรับปี 2550 และมอบหมายให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากสมาคมฯ มีประสบการณ์ในการจัดการ เยี่ยมชมการดำเนินการบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว โดยได้หารือให้มีการปรับรูปแบบและการดำเนินการให้เข้ากับแนวคิด “การเป็นเจ้าของกิจการ” ซึ่งเป็นเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ จะเป็นการคัดเลือกร่วมกัน ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯและสมาคมฯ โดยพิจารณาจากความพร้อมของบริษัท สถานที่ในการรองรับการเยี่ยมชมของผู้ถือห้นและผู้ลงทุน ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของโครงการฯ และความต้องการของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายวิชัย พูลวรลักษณ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ โดยทางสมาคมฯจะดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและอธิบายถึงแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจที่ไปเยี่ยมชม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในการให้ข้อมูลของบริษัท นอกจากนั้น ในด้านการอำนวยความสะดวกทางสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสำรวจและเตรียมการทุกขั้นตอนของการเดินทาง รวมถึงหารือกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อความพร้อมในการให้การต้อนรับผู้ลงทุน รวมทั้งจะช่วยประสานงานกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องการคำแนะนำในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนด้วยหากบริษัทต้องการ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดโครงการการเยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียนมาแล้ว 19 บริษัท และเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการ Company Visit 2550 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงมีความยินดีเข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อให้การจัดการเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนของทั้งสองตลาดฯ เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และจะทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบริษัทจดทะเบียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SET Call Center โทร. 0 2229-2222 หรือดูรายละเอียดการเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

และบริษัทจดทะเบียนใดสนใจเปิดบริษัทให้ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0 2229-2057 , 0 2229-2727 และ 0 2229-2053