สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ร่วมกับธนาคารไทย แนะนำบริการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับ SMEs ไทย

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจภาครัฐได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน (ธอส.) รวมทั้งสถาบันการเงินภาคเอกชนในนามของสมาคมธนาคารไทย ดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Services for Improving Financial Access – SIFA) สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน กุ้ง มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ รวมทั้งกระดาษสา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี พศ. 2550 จนถึง ปลายปี พศ. 2551

ภายใต้โครงการ SIFA จะมีการดำเนินการโครงการย่อยและบริการในรูปแบบต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดย GTZ จะร่วมมือกับสถาบันการเงินจากภาคเอกชนซึ่งมีสาขาและจุดบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย SMEs ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลของโครงการออกสู่ตลาดในวงกว้างมากขึ้น โดยจะนำแนวทางการพัฒนาตลาดบริการ (Service Market Development Approach) ในรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบโครงการย่อย เพื่อลดข้อจำกัดของบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดการเงินปัจจุบัน โครงการย่อยจะประกอบด้วยบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ของผู้ประกอบการ SMEs

 การพัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินทั้งด้านแนวความคิด การออกแบบคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังขาดแหล่งเงินทุน

 การปรับปรุงกรอบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดบริหารทางการเงิน
ของ SMEs

มร. เจมส์ โทเมคโค ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริการทางธุรกิจและการเงิน GTZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่าโครงการเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงิน (SIFA) เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย-เยอรมัน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการ SIFA จะเน้นการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองอุปสงค์หรือความต้องการทางการเงินของ SMEs ทั้งนี้เนื่องจากทางโครงการตระหนักดีว่าผู้ที่ให้บริการทางการเงินหลักแก่ SMEs ในประเทศไทยคือสถาบันการเงินภาคเอกชนหรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีการรวมตัวกันผ่านทางสมาคมธนาคารไทย ดังนั้นการร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย (TBA) จึงจะเป็นการขยายผลให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากยิ่งขึ้น”

“โครงการฯ จะเน้นการพยายามสร้างความเข้าใจให้สถาบันการเงินภาคเอกชนหันมาสนใจปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่ม SMEs ที่ยังขาดแหล่งเงินทุนดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และสามารถสร้างผลกำไรเชิงพาณิชย์ต่อสถาบันการเงินได้” มร. โทเมคโค กล่าวเสริม

GTZ เป็นสำนักงานตัวแทนของรัฐบาลเยอรมัน ที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GTZ ปฏิบัติภารกิจในนามของกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐบาลเยอรมัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย GTZ ได้เข้ามาดำเนินงานเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศิริพร ตรีพรไพรัช
ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจำประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 13 โทรสาร 02 661 9281 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@gtz.de