นิเทศฯ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี “มัลติมีเดีย”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจับมือ 2 สถาบัน คือ NetDesign และ Gen’x เปิดหลักสูตรใหม่ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (Bachelor of Communication Arts Program in Multimedia) เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์กลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน พร้อมรับสมัคร 1/2550 นี้

อาจารย์สำราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการสื่อสาร และในยุคนี้เป็นยุคที่สังคมข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โลกและสถานการณ์บ้านเมืองดำเนินไปอย่างรวดเร็วและฉับไว องค์กรสื่อสารมวลชนจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น มัลติมีเดียจึงมีความสำคัญอย่างมากกับองค์กรสื่อสารมวลชน การวางแผนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ทางการสื่อสาร ซึ่งมัลติมีเดียกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจการ สื่อสารมวลชนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทางคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน จึงตอบสนองความต้องการ โดยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชามัลติมีเดีย ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 นี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารมวลชนรูปแบบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

“หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างระหว่างองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์กับทางด้านศิลปะเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอผลงานผ่านวิทยาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ดังนั้น บุคลากรในสายอาชีพมัลติมีเดียจึงเป็นที่ต้องการสูง ซึ่งการทำงานในสาขานี้นั้นไม่ได้ต้องการเพียงกำลังบุคลากรระดับปฏิบัติการเท่านั้น หากจำเป็นต้องอาศัยนักนิเทศศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทุกๆ ด้านมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการจัดการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีให้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ศึกษาสามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปในวิชาชีพ นอกจากนี้ทางหลักสูตรมัลติมีเดียได้ร่วมมือกับองค์กร 2 สถาบัน ซึ่งก็คือ NetDesign และ Gen’x โดยการเชิญ บุคลากรจาก 2 องค์กร มาเป็นอาจารย์และวิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน และผลิตบุคลากรออกไปรองรับงานนิเทศศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ” หัวหน้าหลักสูตรฯ กล่าว

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยทั้งทางภาครัฐและเอกชนกำลังเตรียมที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าวตามมาอีกหลายสถาบัน ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมัลติมีเดียคือเมื่อนักศึกษาจบไปแล้ว สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้กับหลากหลายอาชีพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน Presentation งานด้าน Organization งานด้านออกแบบกราฟิกในการแสดงภาพยนตร์ หรือจะทำงานออกแบบเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือนำความรู้พื้นฐานไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพหรือในสาขาอื่นก็ได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1314 www.rsu.ac.th