อลังการเปิดงาน Money Expo 2007

(จากซ้าย) ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธาน สมาคมธนาคารไทย สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 7 : Money Expo 2007 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์