บูโรเวอริทัสฯมอบ TIS/OHSAS 18001 แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นแห่งแรกของเมืองไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมบัติ ศานติจารี รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT ) พร้อมด้วยนายไมตรี พิจฉิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ให้การต้อนรับนายกรวุฒิ ภูพงศ์ ผู้จัดการแผนกรับรองมาตรฐาน บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเดินทางไปมอบใบรับรองมาตราฐาน TIS/OHSAS 18001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย….แก่โรงไฟฟ้าวังน้อย ท่ามกลางความยินดีของผู้บริหารและทีมงาน ของโรงงาน โดยโรงไฟฟ้าวังน้อยถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ระบบมาตรฐานนี้ โดยวัตถุประสงค์ของ มาตรฐานนี้ กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร การพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น…..การลดความเสี่ยงต่ออันตรายและอุบัติเหตุต่าง ๆ ของ พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง การปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยสร้างภาพพจน์ความรับ ผิดชอบขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเองและต่อสังคมด้วย ……..สำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบ มาตรฐานต่าง ๆ และการจัดทำมาตรฐานสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2670 4800 ทุกวันในเวลาทำการ