VRH จับมือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างต้นแบบโรงงานประหยัดน้ำ คาดเป้าโต 50%

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แสตนเลสภายใต้ตราสินค้า “VRH” ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สร้างต้นแบบโรงงานประหยัดน้ำ เพื่อกระตุ้นโรงงานทั่วประเทศหันมาสนใจแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หวังโครงการสร้างเป้าขายโต 50%

คุณสุวี หทัยพันธลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด กล่าวว่า “VRH” ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อการประหยัดทรัพยากรน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดย “VRH” ประสบความสำเร็จกับ “โครงการเปลี่ยนก๊อก เพื่อประหยัดน้ำ” ให้กับโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาธุ-ประดิษฐ์ โรงเรียนต้นแบบของโครงการ ที่สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำได้ถึง 50 % ต่อเดือน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของโครงการประหยัดน้ำให้กว้าง มากขึ้น จากผลสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีตัวเลขของการใช้น้ำสูงถึง 60% จึงได้ริเริ่มโครงการต้นแบบโรงงานประหยัดน้ำขึ้น โดยร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “การประหยัดทรัพรยากรน้ำ” ซึ่งในโครงการดังกล่าวบริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ อาทิก็อกน้ำ รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ไปติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ถึง2 อาคาร ทั้งนี้ได้ติดตั้งเสร็จไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม 2550

ผลจากการทำโครงการดังกล่าวจะช่วยขยายวงกว้างในเรื่องการประหยัดน้ำมากขึ้น ในฐานะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสามารถแสดงผลการดำเนินโครงการฯ อย่างชัดเจน ประกอบกับการส่งทีมงานของบริษัทฯ เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อาทิ TOA Seagate ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหลายโรงงาน

ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าผลของการดำเนินงานโครงการฯ นี้จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงถึง 50 % ต่อเดือน และเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหันมาสนใจใช้ก็อกประหยัดน้ำเพื่อการประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำรายได้ให้บริษัทถึง
50 %”