ธนาคารทหารไทยแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มีคำสั่งแต่งตั้งนายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบในการกำกับและควบคุมดูแลสายงานกฎหมายโดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ เดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายงานบริการส่วนกลางของธนาคาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Temple University School of Laws, Pennsylvania, USA. และปริญญาตรีด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ร่วมงานกับธนาคาร มาตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับด้านงานกฎหมายการเงินการธนาคาร มากว่า 20 ปี