กรมโรงงานฯ เตรียมความพร้อมจัดงาน วันโอโซนสากล

ทุกวันที่ 16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น วันโอโซนสากล เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูชั้นบรรยากาศโอโซนที่นับวันจะยิ่งถูกทำลาย จากการใช้สารสังเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์บางประเภท อาทิ สาร CFCs ในกระป๋องสเปรย์ ในเครื่องปรับอากาศ และในเครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น

ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2530
ได้มีการลงนามใน “พิธีสารมอนทรีออล” ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและให้ประเทศสมาชิกถือเอาวันนี้เป็นวันเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในระดับชาติเพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูชั้นบรรยากาศโอโซน

สำหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารมอนทรีออล เมื่อวัน 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามพันธกรณีเพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารดังกล่าว การกำหนดนโยบายการลดและเลิกใช้ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและปัญหาของการทำลายชั้นโอโซนให้กับประชาชน

และในปี 2550 นี้ เป็นปีครบรอบ 20 ปี ของพิธีสารมอนทรีออล ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันโอโซนสากล และโอกาสครบรอบ 20 ปี ของพิธีสารมอนทรีออล

นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ทางกรมโรงงานฯ เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในเรื่องนี้ และทางหน่วยงานของเราได้จัดกิจกรรมวันโอโซนสากลในทุกๆ ปี สำหรับปีนี้นอกจากการจัดงานวันโอโซนสากลแล้ว ทางกรมโรงงานฯ ยังเน้นฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปี ของพิธีสารมอนทรีออล โดยจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชิญชวนคนไทย ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้สารทำลายโอโซน ให้ร่วมกันปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน มีการให้ความรู้เรื่องสารทำลายโอโซนที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันตรายจากรังสียูวีบี ผลกระทบอันเกิดจากชั้นโอโซนถูกทำลาย รวมทั้งความเป็นมาและสาระสำคัญในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายโอโซน”

โดยกิจกรรมวันโอโซนสากลจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 ณ ห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด รัชดาภิเษก ระหว่างเวลา 13.00 น. -16.00 น.