ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งคณะทำงานศึกษากฎเกณฑ์บริษัทจดทะเบียน

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาว่ามีกฎเกณฑ์ที่ใช้กับบริษัทจดทะเบียนใดบ้างที่สมควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เป็นภาระและเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน

นายปกรณ์กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้มีบริษัทเข้าจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใด ๆ ต้องพิจารณาว่าจะต้องไม่กระทบกับหลักการในการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ทั้งนี้ คณะทำงานชุดนี้จะมีผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมศึกษากฏเกณฑ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง เปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ของตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย โดยจะเร่งให้สามารถสรุปข้อมูลภายใน 1 เดือน เพื่อให้ทราบว่ามีจุดใดที่ควรจะปรับปรุงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการได้รับทราบความคืบหน้าของการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์เพื่อกระตุ้นการเข้าจดทะเบียน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างส่งทีมการตลาดเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัท จดทะเบียนเข้าร่วมเข้าพบบริษัทพร้อมกันด้วย