เอชพีเปิดตัวซอฟต์แวร์ Business Service Management คุณภาพเยี่ยม


by admin
15-11-2007 00:00:00

เอชพีวันนี้เปิดตัวซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีเยี่ยมช่วยองค์กรธุรกิจด้านไอทีสอดส่องดูแลและจัดการบริการทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่ระบบบริการไม่สามารถทำงานได้ (ดาวน์ไทม์)

โซลูชั่น HP Business Service Management (BSM) ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาใหม่ล่าสุด รวมแอพพลิเคชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย (network management software) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการสภาพโดยรวมของบริการทางธุรกิจได้ทั่วทั้งเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ และแอพพลิเคชั่น ในขณะที่สามารถมอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกับความสามารถในการตรวจสอบดูแลจากผู้ใช้งานจริง และระบบบริหารกระบวนการทางไอทีแบบอัตโนมัติ

โซลูชั่นนี้ได้รับการอัพเกรดครั้งสำคัญเพื่อให้มีซอฟต์แวร์อันประกอบด้วย HP Operations Center 8.0, HP Network Management Center 8.0, HP Business Availability Center 7.0 และ HP Universal Configuration Management Database (CMDB) 7.0

โซลูชั่น HP BSM เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทโฟลิโอซอฟต์แวร์และบริการ HP Service Management ที่ช่วยให้แผนกไอทีกลายเป็นผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจและสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุที่องค์กรธุรกิจด้านไอทีสามารถมองเห็นสถานะการทำงานของบริการทางธุรกิจได้ทั่วทั้งเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ และแอพพลิเคชั่น องค์กรเหล่านี้จึงสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญที่สุดทางธุรกิจ เช่น การทำให้มั่นใจว่าการทำรายการที่สำคัญๆจะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์ HP BSM ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูแลและจัดการบริการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้ เช่น กระบวนการในการเรียกร้องเงินประกัน การสั่งสินค้า และระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ในสภาพแวดล้อมทางไอทีที่แตกต่างและกระจายตัว

มร.แดริล ดิกเคนส์ หัวหน้าแผนกการตลาด เอชพีซอฟต์แวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น กล่าวว่า “ด้วยเหตุที่ธุรกิจในปัจจุบันนี้อาศัยพึ่งพิงเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ธุรกิจเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงหากระบบไอทีที่เป็นผู้ดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่มีความสำคัญทางธุรกิจเกิดความขัดข้องและไม่สามารถทำงานได้ โซลูชั่น BSM ของเอชพีสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจด้านไอทีค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไอทีทั้งหมด”

มร. สตีเฟน เอลเลียต ผู้อำนวยการการวิจัย Enterprise Management Service บริษัท ไอดีซี กล่าวว่า “ในการสำรวจผู้ที่ประกอบอาชีพด้านไอที ไอดีซีพบว่าปัญหา 3 ประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Business Service Management ได้แก่ การไม่เข้าใจผลกระทบของปัญหาด้านไอทีที่มีต่อธุรกิจและไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ก่อนที่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ รวมถึงการไม่สามารถจัดลำดับการทำงานด้านไอทีโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น องค์กรธุรกิจด้านไอทีจำเป็นต้องเข้าใจผลกระทบของปัญหาในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อบริการทางธุรกิจ และแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลกระทบนั้น โดยใช้กระบวนการและโซลูชั่นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถช่วยให้องค์กรมองเห็นสถานะการทำงานของบริการทางธุรกิจได้”

การผสมผสานและการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ซอฟต์แวร์ HP Network Management Center 8.0 – ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมด เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถลดผลกระทบจากความล้มเหลวของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีต่อบริการทางธุรกิจและการใช้งานของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้พนักงานด้านไอที:

• สามารถมองเห็นเฉพาะปัญหาของระบบเครือข่ายที่ต้องการการแก้ไขจากผู้ปฏิบัติงานได้บนหน้าจอควบคุมโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย (network topology)

• ติดตั้งและทำให้การจัดการเหตุการณ์สามารถทำงานอย่างอัตโนมัติ ดังที่ได้อธิบายไว้ใน IT Infrastructure Library (ITIL) V3 เพื่อช่วยแก้ปัญหาในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ

• ค้นหาปัญหาในระบบเครือข่ายที่เชื่อมส่วนต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน service-oriented architectures (SOAs) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องหรือการที่ระบบทำงานได้ช้าลง

มร. เควิน เทอร์โควิช ผู้จัดการ IT Infrastructure & Support บริษัท Duquesne Light กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งและกระจายพลังงานไฟฟ้า บริษัท Duquesne Light มีความภูมิใจในการให้บริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าและมีความไว้วางใจได้ และนั่นเริ่มต้นจากบริการและความไว้วางใจได้ของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีของเรา เราตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ HP Network Management Center 8.0 เพื่อช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น และเพราะว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่าย เรียนรู้วิธีใช้ง่าย รวมถึงติดตั้งและใช้งานจริงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เราสามารถจัดการระบบเครือข่ายของเราได้ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้”

ซอฟต์แวร์ HP Operations Center 8.0 - ช่วยให้พนักงานไอทีเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและเซิร์ฟเวอร์ที่มีต่อธุรกิจ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลูกค้าให้สามารถ:

• จัดเรียงลำดับการแก้ปัญหาตามผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และสามารถมองเห็นการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางธุรกิจผ่านทางการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ HP Operations Center และ ซอฟต์แวร์ HP Universal CMDB และ

• สร้างและดูแลตัวโมเดลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการทำงานของระบบโดยการทำให้จำนวนผู้ใช้และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ CMDB เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดการหยุดชะงักของธุรกิจและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยต่างๆ ในระบบไอที

ซอฟต์แวร์ HP Business Availability Center 7.0 - ช่วยให้แผนกไอทีมั่นใจได้ว่ากระบวนการทางธุรกิจและแอพพลิเคชั่นสามารถทำงานได้ โดยช่วยให้แผนกไอทีสามารถ:

• แยกพื้นที่ที่เกิดปัญหาออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่อย่างรวดเร็ว โดยใช้ฟังก์ชั่นตัวใหม่ที่ทำให้ส่วนอื่นๆ ยังสามารถทำงานต่อไปได้ ซอฟต์แวร์ใหม่นี้ทำงานโดยอัตโนมัติในการรวบรวมและเทียบเคียงข้อมูลที่ต้องนำไปใช้ในการแก้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ด้วยการทำอินทิเกรชั่นเข้ากับซอฟต์แวร์ HP Universal CMDB ซอฟต์แวร์นี้จึงสามารถระบุความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและเพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหา

• แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีแก้ไขแบบอัตโนมัติและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยให้ความช่วยเหลือผ่านทางการทำอินทิเกรชั่นเข้ากับเทคโนโลยีการบริหารกระบวนการทางไอทีอย่างอัตโนมัติ

• ระบุปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้ล่วงหน้าโดยสามารถตรวจหาแบบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างอัตโนมัติ และ

• ทำให้บริการทางธุรกิจที่สำคัญๆ ทำงานได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการดูแลตรวจสอบสภาพการทำงานโดยรวมของการทำรายการต่างๆ ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำให้แผนกไอทีสามารถมองเห็นสถานะการทำงานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของการทำรายการ การอินทิเกรชั่นเข้ากับ HP Transaction Vision ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คอยตรวจสอบดูแลการทำรายการ และ HP Business Process Insight ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจของเอชพี ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารการทำรายการทางธุรกิจแต่ละรายการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ HP Business Availability Center 7.0 มีให้บริการผ่านทาง HP Software-as-a-Service ซึ่งเป็นการให้บริการรูปแบบหนึ่งซึ่งซอฟต์แวร์จะถูกผลิต จัดเตรียมไว้ และใช้งานโดยลูกค้าบนอินเตอร์เน็ต

มิส เจเนต เกอร์ดีส ผู้จัดการบริการ บริษัท Dow Chemical กล่าวว่า “ที่บริษัท Dow Chemical เราต้องมั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรธุรกิจของเรามีความพร้อมและสามารถทำงานได้ตลอดเวลา และเพื่อให้เกิดความมั่นใจนั้น เราไว้วางใจโซลูชั่น HP BSM ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ HP Business Availability Center บริษัท Dow มองว่าไอทีคือส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ และด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพดีจากเอชพี เรามั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรธุรกิจของเราสามารถให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจตามที่บริษัทคาดหวังได้”

ซอฟต์แวร์ HP Universal CMDB 7.0 - เป็นพื้นฐานของโซลูชั่น BSM ของเอชพี และช่วยให้ลูกค้าสามารถ:
• นำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในฐานข้อมูลการจัดการอื่นๆ โดยใช้สมรรถนะการทำงานเป็นแบบ on-demand และ real-time สำหรับ federation และ reconciliation ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุด

• ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการทำงานและการทำงานร่วมกันของ ITIL Service Management โดยใช้เพียงซอฟต์แวร์ CMDB ในการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยต่างๆ ในแผนกไอที และ

• เร่งการนำซอฟต์แวร์ BSM ระดับองค์กรธุรกิจมาใช้ด้วยโซลูชั่นชั้นนำ HP Discovery and Dependency Mapping เพื่อทำให้จำนวนผู้ใช้และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ CMDB เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

มร. ไบรอัน ไยเดอ ผู้อำนวยการ IT architecture บริษัท InfoSpace กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านแพลตฟอร์มบริการเคลื่อนที่ บริษัท InfoSpace จำเป็นที่จะต้องมองเห็นสภาพการทำงานของระบบไอทีอย่างครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ บนพื้นฐานของความจริงหนึ่งเดียว เพื่อมอบบริการที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของเรา โซลูชั่น BSM ของเอชพีช่วยให้เราสามารถมองเห็นสภาพการใช้งานในทุกส่วนได้และสามารถแยกปัญหาออกจากระบบโดยรวมได้ เราสามารถระบุปัญหาในระบบโครงสร้างพื้นฐานและตระหนักได้ว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการให้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานของเรา”

บริการของเอชพีสำหรับโซลูชั่น BSM
โซลูชั่น HP BSM มีบริการสำหรับการออกแบบและการนำมาใช้จริง การศึกษา การประเมินค่า การทำโมเดลลิ่งเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ บริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำโซลูชั่น BSM มาใช้ได้จริงโดยจะมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ธุรกิจนั้นๆ ให้ความสำคัญ รวมถึงงบประมาณ และความเติบโตขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Software และผลิตภัณฑ์ HP Services สามารถอ่านได้ในข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่ www.hp.com/go/acceleratebusinessoutcomes และwww.hp.com/go/bsm ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ทโฟลิโอ HP Service Management สามารถอ่านได้ที่ www.hp.com/go/servicemanagement

ข้อมูลเกี่ยวกับเอชพี
เอชพีมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย สำหรับลูกค้าในทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้บริโภคระดับคอนซูเมอร์ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยสายผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงด้านโซลูชั่นภาพและการพิมพ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทำให้เอชพีเป็นหนึ่งในบริษัทด้านไอทีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เอชพีมีรายได้รวมนับจาก 4 ไตรมาสทั้งสิ้น 100.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เอชพี (NYSE, Nasdaq: HPQ) สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.hp.com

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter