กสิกรไทยขายเอ็นพีแอล 1.18 หมื่นล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย ขายเอ็นพีแอลของธนาคารและบบส.เพทาย 1.18 หมื่นล้านบาท ช่วยลดภาระการบริหารจัดการ และรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เหลือเอ็นพีแอลในสิ้นปีต่ำกว่า 5%

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกสิกรไทยมีแผนที่จะลดสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non Performing Loans) ให้อยู่ในระดับ 5-5.5% ภายในสิ้นปี 2550 เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ ดังนั้นธนาคารจึงได้จัดการประมูลขายสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารขึ้น ปรากฏว่า มีสถาบันต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าศึกษาข้อมูลและร่วมประมูลรวม 11 ราย

ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร ได้อนุมัติขายสินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอเงื่อนไขและราคาให้แก่ธนาคารดีที่สุด 2 ราย มูลค่ายอดหนี้เงินต้นรวมจำนวน 1.18 หมื่นล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารกสิกรไทยจำนวน 7.6 พันล้านบาท ผู้ชนะการประมูลได้แก่ Standard Bank Asia Limited และสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด จำนวน 4.2 พันล้านบาท ผู้ชนะการประมูลได้แก่ Morgan Stanley Emerging Market Inc.

การขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวนดังกล่าว ของธนาคารกสิกรไทย และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพทาย จำกัด เป็นไปตามแผนงานของธนาคารในการลดปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยให้ธนาคารมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจหลักของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อยจะสามารถลดสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมจาก 6.3% ณ สิ้นกันยายน 2550 เหลือต่ำกว่า 5% ณ สิ้นปี 2550 ซึ่งจะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ธนาคารได้คาดการณ์ไว้