"ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของคดีบมจ.ปตท."

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และนางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมงานแถลงข่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของคดีและการดำเนินการตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ปตท. นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร และนายณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมให้ข้อมูลโดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชนจำนวนมาก