ทรู ปั้นคนข่าวรุ่นใหม่ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 เน้นคุณภาพคู่จริยธรรม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันนี้สื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์ ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนเรา ซึ่งจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง ควบคู่ไปกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ

จากความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพียบพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โดยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจาก 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน 56 คน เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 4 วัน อาทิ เรียนรู้จรรยาบรรณของการเป็นนักข่าว เทคนิคการคิดประเด็นข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าว การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุและโทรทัศน์ การตัดสินใจของนักข่าว รวมทั้งการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม โดยทักษะความรู้ทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของนักข่าวรุ่นพี่ชื่อดัง อาทิ ณาตยา แวววีรคุปต์ พิภพ พานิชภักดิ์ และประสาน อิงคะนันท์

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้อำนวยการหัวหน้าสายงานสื่อองค์กร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 5 ครั้งนี้ ทรู มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนคนข่าวรุ่นใหม่ที่รักใน สายอาชีพสื่อสารมวลชน ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านบริการและเทคโนโลยีของกลุ่มทรู ภายใต้แนวคิดที่ทรู ยึดถือมาโดยตลอด นั่นคือ การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม”

นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการค้นหาสื่อมวลชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับวงการข่าวเพิ่มขึ้น และกระจายสู่แหล่งข่าวท้องถิ่นตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนในแต่ละท้องที่ได้รับรู้ข่าวสารในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น และได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว แม่นยำ นอกจากนี้ยังสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อตนเอง โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนข่าวรุ่นใหม่ ให้นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งประเทศ ไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”

ตู่ นางสาววาสนา ไชประเสริฐ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับการโหวตจากเพื่อน ๆ ที่เข้ารับการอบรมให้รับรางวัล วูแมน ออฟ เดอะ เยียร์ (Woman of the Year) บอกว่า “โครงการฝึกอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยช่วยให้ฝึกวิธีการคิด ทั้งในเรื่องของงานเขียน ตลอดจนถึงการคิดลำดับเรื่องภาพว่า ภาพที่ควรจะนำเสนอในข่าวสารนั้น ๆ ควรจะเป็นภาพในแนวใดบ้าง นอกจากนั้น การมาเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังช่วยให้รู้จักเพื่อนที่เรียนในสายสื่อสารมวลชนจากหลายสถาบัน ทำให้ได้พบปะเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และที่สำคัญยิ่งยังช่วยส่งเสริมให้เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกด้วย”

ต้น ชนะพล ตรีหงษ์ นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่คว้ารางวัล แมน ออฟ เดอะ เยียร์ (Man of the Year) จากการโหวตของเพื่อน ๆ ที่เข้ารับการอบรม เล่าว่า “ผมคิดว่าพวกเราทั้ง 56 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดโดยพี่ ๆ ที่อยู่ในสายงานข่าว เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ ได้มุมมองความคิดในการเสนอข่าวสารให้น่าสนใจ โดยเฉพาะมุมมองในการทำสารคดี”

จือ นางสาวสาวิตรี เลิศหรัญวณิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเคยแสดงผลงานชนะการประกวดโครงการสายฟ้าน้อยปีล่าสุด แต่ยังไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมมาก่อนเล่าว่า “การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์และประสบการณ์มากมาย อีกอย่างเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน อยากฝากบอกรุ่นน้อง ๆ ที่เรียนในสายวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้คอยติดตามข่าวสารของทรูและสมาคมฯ เพื่อหาโอกาสมาอบรมเพราะจะมีประโยชน์อย่างมากก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา”

อุ้ม รุจยา คล่องคำนวนการ สาวน้อยอีกคนจากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เคยได้รับรางวัลการประกวดโครงการสายฟ้าน้อยครั้งล่าสุด กล่าวว่า “การมีโอกาสเข้ามาอบรมนับเป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล พวกเราได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอข่าว การตัดต่อภาพเพื่อให้ภาพที่ออกมาสมบูรณ์สอดคล้องกับเนื้อหาในการนำเสนอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อสำเร็จการศึกษาค่ะ”

ภายใต้แนวคิด “การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน” และเพื่อส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงผ่านโครงการอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านสื่อสารมวลชน พร้อมก้าวสู่สายงานสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพและเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพอย่าง แท้จริง ขอปรบมือดัง ๆ และเอาใจช่วยเสมอ