mai รับ บมจ.ไดเมท (สยาม) เข้าซื้อขาย 21 ม.ค. นี้

บมจ. ไดเมท (สยาม) ผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( mai) 21 มกราคมนี้ หลังระดมทุน 40 ลบ. จากการขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และปรับปรุงระบบการผลิต คลังสินค้า รองรับการขยายกำลังการผลิต ถือเป็นบริษัทที่ 2 ของกองทุนเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “DIMET”

DIMET มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 90 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 140 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO : Initial Public Offering) ระหว่างวันที่ 10 – 11 และ 14 มกราคม 2551 จำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 40 ล้านบาท เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รองรับการขยายกำลังการผลิต และปรับปรุงระบบการผลิต คลังสินค้า เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมสินค้า หากพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดของ DIMET ถือเป็นหุ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ DIMET มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับราคาไอพีโอ DIMET มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 15.26 เท่า โดยใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือน ล่าสุด (1 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 50) ถัวเฉลี่ยด้วยจำนวนหุ้น 180 ล้านหุ้น ขณะที่ P/E Ratio ของ mai ณ 2 ม.ค. 51 อยู่ที่ระดับ 12.22 เท่า (ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ DIMET) ทั้งนี้ DIMET มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

DIMET ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงาน ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมถึงสีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีทาอาคาร โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ Wattyl และ PPG Amercoat

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DIMET 4 รายแรกหลังไอพีโอ ได้แก่ กลุ่มนายสุรพล รุจิกาญจนา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 20.61 นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย ถือหุ้นร้อยละ 11.19 กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้นร้อยละ 11.11 และนางอัจฉรา โมมินทร์ ถือหุ้นร้อยละ 10.61 DIMET ถือเป็นบริษัทที่กองทุนเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมลงทุน และสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เป็นรายที่ 2

ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ DIMET ติดตามได้ที่จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wattyldimet.com หรือ เว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ที่ www.mai.or.th และเว็บไซต์ของเซ็ทเทรด.ดอทคอมที่ ดอท คอม ที่ www.settrade.com