ต้อนรับผู้บริหารศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน

โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ หรือ TSD ร่วมต้อนรับ ฟอทูน จู ประธานกรรมการ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไต้หวัน (Taiwan Depository & Clearing Corporation: TDCC) (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน หลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในปี 2550 ที่ผ่านมา