ธนาคารเกียรตินาคิน บริจาคเงินสมทบ “เงินออมนี้เพื่อพ่อ”

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยนางปณมพร เจริญวรรณ (ที่สามจากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมบริจาคเงินสมทบในโครงการ “เงินออมนี้เพื่อพ่อ” ของสมาคมธนาคารไทย เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย (ขวา) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและสมาชิกทั้ง 16 ธนาคาร ได้ร่วมกันจัดโครงการ “เงินออมนี้เพื่อพ่อ” โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกับออมเงิน คนละ 80 บาท หรือมากกว่าเป็นทวีคูณ ตลอดปี 2550 ซึ่งได้รับยอดเงินรวมทั้งสิ้น 15,554,038.31 บาท