เอสพีอาร์ ฟู้ด ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี

เอสพีอาร์ ฟู้ด อินดัสทรี เผยภายหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) สามารถลดเวลาสูญเสียในการผลิตลงกว่า 14% และลดปริมาณงานคงค้างระหว่างทำในสายการผลิตลงกว่า 54% ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกิติพัฒน์ เหรียญชัยวานิช รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด เปิดเผยว่า เอสพีอาร์ ฟู้ด อินดัสทรี ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้ผลิตขนมอบกรอบขบเคี้ยวที่มีคุณภาพ สามารถวิจัยพัฒนาสูตรสินค้า รสชาติ และรูปแบบใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองภายในโรงงาน ด้านการผลิตมีการผลิตที่เป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การผสมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดส่ง ซึ่งระยะเวลาการผลิตมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความพึงพอใจ ในการตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า ปัญหาที่พบคือการส่งมอบสินค้าไม่ทันต่อความต้องการ และการทำงานล่วงเวลาที่คาดการณ์ไม่ได้ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากการสูญเสียเวลาในการผลิต และปริมาณผลิตภัณฑ์คงค้างในสายการผลิตในปริมาณมาก ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการอื่นๆ บริษัทฯ ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี

“ โครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับเอสเอ็มอี ดำเนินการโดยคณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC-IBIZ 4 ) ภายใต้การสนันสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ทีมคณะที่ปรึกษาฯได้เข้ามาร่วมวิเคราะห์กระบวนการผลิตของบริษัทฯ พร้อมกับนำแนวคิดการผลิตแบบลีน ( Lean Production ) มาใช้ เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1.การเขียนแผนภาพสายธารแห่งคุณค่าของระบบการผลิต 2.การปรับปรุงเพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์คงค้าง และ 3.การปรับปรุงเพื่อลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิต ผลจากการนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาใช้เพิ่มผลิตภาพ สามารถแสดงให้เห็นผลสำเร็จผ่านตัวชี้วัด ( KPI : Key Performance Indicator ) 2 ตัว คือ สามารถลดระยะเวลาการผลิตโดยรวมจากเดิม ได้ประมาณ 14.6% และสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑ์คงค้างในสายการผลิตได้กว่า 54% ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ได้ผลดีเกินคาดจากเป้าที่ตั้งไว้เพียง 10% ก่อนร่วมโครงการ “ นายกิติพัฒน์ กล่าว