CDG & G-ABLE ร่วมสนับสนุนโครงการ Com Camp ครั้งที่ 20 มจธ.

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำในการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการด้วยคุณภาพระดับสูง และกลุ่มบริษัท จีเอเบิล A Premier IT Services Provider ร่วมสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 20 มจธ. ”

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 100 คน

จากภาพ : คุณไตรรัตน์ ใจสำราญ ( ซ้าย ) กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จีเอเบิล รับมอบของที่ระลึกจาก ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล (ขวา) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี