สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดการสนทนาเรื่อง “สงครามข่าวสารกับการรู้เท่าทันของสื่อ”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดการสนทนากลุ่มเรื่อง “สงครามข่าวสารกับการรู้เท่าทันของสื่อ” โดย รศ. ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. สดศรี เผ่าอินจันทร์ คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. มาลี บุญศิริพันธ์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณไพโรจน์ พลเพชร ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ในโอกาสครบรอบ 11 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม นี้ ระหว่างเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ถนนสามเสน สำรองที่นั่งฟรีได้ที่โทร. 0-2668-9900 หรืออีเมล์ tpct@inet.co.th