แบงก์ทหารไทย จับมือบางจาก ทำ Package ทางการเงินเต็มรูปแบบกว่า 1,500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือแพคเกจทางการเงินเต็มรูปแบบ (Total Financial Solution Package) ครอบคลุมสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง (Working Capital) บริการ Cash Management และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 1,500 ล้านบาท

นายบุญทักษ์ เปิดเผยว่า ธนาคารทหารไทย ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ โดยเสนอความร่วมมือทางการเงินแบบครบวงจร Total Financial Solution Package ให้กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (Credit Facility) และการให้บริการ TMB Cash Management ครบวงจร ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ ประกอบด้วยการให้บริการด้าน Payment ผ่านบริการธนาคารอิเลคทรอนิกส์ (TMB BizDirect) ครบวงจร โดยจะมียอดเงินผ่านบัญชี (Throughput) กว่า 90,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีระบบที่พร้อมรองรับ ครอบคลุมถึงการบริการออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Payment) เพื่อสั่งจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาษี กองทุนน้ำมัน และเจ้าหนี้การค้าทั่วไป และการบริการโอนเงินเพื่อชำระสินค้าและค่าบริการให้แก่คู่ค้าของบริษัทที่มีบัญชีกับธนาคารทหารไทย หรือธนาคารอื่น รวมทั้งบริการโอนเงินรายย่อยภายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (Buyer Financing to BCP Gas Stations) ซึ่งเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีแบบไม่มีหลักประกัน (O/D Clean) วงเงินรวมประมาณ 100 ล้านบาท โดยจะพิจารณาให้สินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องของลูกค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ของบางจาก ผ่านช่องทางธุรกรรมระบบ Bill Payment ของธนาคารได้อย่างสะดวกสบายครบทุกช่องทาง อาทิ เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร, TMB Direct Phone Banking และ TMB Direct Internet Banking

“คุณสมบัติของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์ขอสินเชื่อในโครงการนี้จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บางจากฯ อย่างเป็นทางการ และเป็นลูกค้าชั้นดี ตามที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งเป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี O/D, RPN หรือ B/E กับธนาคารทหารไทย หรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อซื้อน้ำมันจากบริษัท บางจากฯ ในกรณีที่ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่ออื่นกับธนาคารทหารไทยหรือสถาบันการเงินอื่นอยู่แล้ว ก็สามารถโอนวงเงินมาใช้สินเชื่อตามโครงการดังกล่าวกับธนาคารทหารไทยได้” นายบุญทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ การให้บริการแก่ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท บางจากฯ ในลักษณะดังกล่าว นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริการทางการเงินที่ครอบคลุมความต้องการทางการเงินของธุรกิจทั้ง Supply Chain ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้บริการของธนาคาร โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้า ซึ่งธนาคารทหารไทยเชื่อมั่นว่า โครงการประเภทนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน

ธนาคารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 470 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 110 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 1,864 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 592,987 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับหกในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย