TFEX ปรับเกณฑ์ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตและขยาย Best bid/Best offer เป็น 5 ระดับ

ตลาดอนุพันธ์ผ่อนเกณฑ์ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยขยับเพดานปริมาณการซื้อขาย และปลดเกณฑ์จำกัดราคาซื้อขาย 5% พร้อมขยายการแสดงข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (Best bid/Best offer) จาก 3 ระดับเป็น 5 ระดับสำหรับทุกช่องทาง เริ่ม 23 มีนาคมนี้ เชื่อมั่นเกณฑ์ใหม่ช่วยลดข้อจำกัดการซื้อขาย เอื้อให้ผู้ลงทุนซื้อขายสะดวกขึ้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 ตลาดอนุพันธ์จะปรับแนวทางการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเพิ่มจำนวนสัญญาสูงสุดต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย (Maximum volume per order) พร้อมกับการยกเลิกเกณฑ์ห้ามส่งราคาเสนอซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer) ที่เปลี่ยนแปลงจากราคาซื้อขายล่าสุด (Last) มากกว่าร้อยละ 5 สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนและบริษัทสมาชิก และรองรับปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์เดิมที่ใช้ตั้งแต่เปิดตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549”

ปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งเสนอซื้อเสนอขาย SET50 Index Futures ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดไม่เกิน 20 สัญญาต่อหนึ่งคำสั่ง ส่วน SET50 Index Options และ Stock Futures นั้นส่งได้สูงสุดไม่เกิน 100 สัญญาต่อหนึ่งคำสั่ง ดังนั้น หากผู้ลงทุนต้องการซื้อขายอนุพันธ์มากกว่าจำนวนที่กำหนด จะต้องแบ่งการส่งคำสั่งออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง หรือให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทโบรกเกอร์เป็นผู้ส่งคำสั่งให้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนสามารถกำหนดปริมาณซื้อขายต่อคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้น โดย SET50 Index Futures ส่งได้สูงสุดคำสั่งละ 100 สัญญา SET50 Index Options และ Stock Futures ส่งได้สูงสุดไม่เกิน 500 สัญญาต่อหนึ่งคำสั่ง

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การเสนอซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเดิมผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย SET50 Index Futures และ Stock Futures ในราคาที่ต่างไปจากราคาที่มีการตกลงซื้อขายล่าสุดได้ไม่เกินร้อยละ 5 และส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย SET50 Index Options ในราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 5 แต่เกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ตลาดอนุพันธ์จะอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถเสนอราคาซื้อขายได้ แม้จะเป็นราคาที่แตกต่างไปมากกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม จะกำหนดให้ต้องมีข้อความเตือนและผู้ลงทุนต้องยืนยันว่าต้องการจะส่งคำสั่งซื้อขายในระดับราคาดังกล่าวจริง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เจ้าหน้าที่การตลาดใช้งานอยู่

และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป ตลาดอนุพันธ์จะขยายการแสดงข้อมูลราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ในปัจจุบันแสดงราคาที่ดีที่สุด 3 ระดับแรก (Best 3 bid and offer) เป็น 5 ระดับ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น โดยการขยายการแสดงข้อมูลนี้จะดำเนินการทั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

“แนวทางการซื้อขายใหม่จะช่วยให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงแรงๆ ผู้ลงทุนจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลราคาที่แสดงมาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะตลาดและสามารถเสนอราคาซื้อขายได้ตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่ง TFEX เชื่อมั่นว่าแนวทางการซื้อขายใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก” นางเกศรากล่าว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfex.co.th หรือติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222