เคทีซีรักษาระดับ โชว์ไตรมาส 2 กำไร 100 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่ม 8%

เคทีซีเผยผลงานไตรมาส 2 มีรายได้รวม 3,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยสามารถทำกำไรสุทธิอยู่ที่ 100 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาสแรกและงวดเดียวกันของปี 2551 ฐานสมาชิกรวมอยู่ที่ 2.15 ล้านบัญชี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 10% จากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนครึ่งปีแรกมีรายได้รวม 6,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา พอร์ตลูกหนี้รวมลดลง อยู่ที่ 46,775 ล้านบาท ผลจากการควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเชื่อและรับสมาชิกใหม่ที่เข้มงวด มั่นใจธุรกิจไปได้ดีต่อเนื่อง แผนระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปสู่นักลงทุนรายย่อยผลตอบรับดี

นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 มีความใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 3,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา และหากพิจารณากำไรสุทธิทั้ง 4 ไตรมาสย้อนหลัง บริษัทฯ สามารถทำกำไรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง โดยมีกำไรสุทธิ 100 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเท่ากับ 202 ล้านบาท”

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากการออกหุ้นกู้ระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไป เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน ทำให้ช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ออกใหม่ด้วยมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท มีผลให้บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) ทั้งสิ้น 17,640 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมรวม 40,542 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2551 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 43,338 ล้านบาท”

“สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 48,874 ล้านบาท ลดลงจาก 51,899 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 ในขณะที่พอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิเท่ากับ 46,775 ล้านบาท ลดลงจาก 48,661 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และชะลอการสร้างภาระหนี้ ฐานสมาชิกรวม 2.15 ล้านบัญชี ประกอบด้วยบัตรเครดิตกว่า 1.63 ล้านบัตร ยอดลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิ35,028 ล้านบาท / สินเชื่อบุคคล “เคทีซี แคช” เท่ากับ 513,936 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเคทีซี แคช สุทธิ 10,979 ล้านบาท และสินเชื่อเจ้าของกิจการ “เคทีซี มิลเลี่ยน” สุทธิ 364 ล้านบาท”

“บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2552 เท่ากับ 6,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี 2551 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากดอกเบี้ยรับรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและรายได้ค่าธรรมเนียมที่มีสัดส่วนคิดเป็น 71% และ 24% ของรายได้รวม โดยครึ่งปีแรกมีรายได้ดอกเบี้ยรับรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโต 9% และ 7% ตามลำดับเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2551 สำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้ (Cost to Income Ratio) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 เท่ากับ 42% ลดลงจาก 49% ณ สิ้นปี 2551 เป็นผลจากการปรับลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ”

“การตั้งสำรองเพิ่มสำหรับแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการตัดหนี้สูญที่เร็วขึ้น ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด มีผลให้บริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับงวด 6 เดือน เป็นจำนวน 2,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก รอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน และสำหรับไตรมาสที่ 2 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีมูลค่าเท่ากับ 957 ล้านบาท ลดลง 10% จากไตรมาสที่ผ่านมา”

“สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนจะปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพลูกหนี้เป็นสำคัญ ปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อให้พอร์ตลูกหนี้เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ รวมทั้งจะเดินหน้านโยบายการตลาด “ความจริง ความสุขยังมีอยู่” ด้วยการปลูกฝังให้สมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของเคทีซีมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากสิ่งที่อยู่รอบตัว” นายนิวัตต์กล่าวปิดท้าย