บำบัดบึงปลาเน่า กิจกรรมแรกที่ได้ทุน 120,000 บาท โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

11 กันยายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน “ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552” สนับสนุนเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นทุนแรกในปีนี้ซึ่งดีแทคมอบแก่เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดที่ส่งโครงการเข้ามารับการพิจารณาทุนภายใต้กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิดปีที่ 2”

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า นำเสนอโดย นายศักดิ์ชาย ทองลา เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดรุ่นที่ 12 ซึ่งได้ร่วมมือกับชาวบ้านในตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาบริเวณบึงปลาเน่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน เพื่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน

บึงปลาเน่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 82 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ชื่อบึงปลาเน่าเป็นที่รู้จักกันของชาวบ้านตั้งแต่เมื่อ 50 ปีมาแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เนื่องด้วยในบึงเต็มไปด้วยน้ำที่ใสสะอาด มีปลาอาศัยอยู่จำนวนมาก และตอนเย็นชาวบ้านมักจะพาลูกหลานไปว่ายน้ำเล่นหรืออาบน้ำ เป็นที่สนุกสนาน บึงปลาเน่าจึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำในบึงจะไม่แห้งหมด ฝูงนกและปลาจึงยังคงอาศัยอยู่ได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีปลาจำนวนหนึ่งว่ายไปติดสวะหรือเศษหญ้าตายเอง ชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหารไม่ทัน ทำให้เน่าเหม็นไปทั้งบึง จึงตั้งชื่อบึงนี้ว่า “บึงปลาเน่า”

ปัจจุบันบริเวณรอบบึงปลาเน่าทำการเกษตรมากขึ้น มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งผลผลิต การกักตุนน้ำในฤดูแล้ง และมีการปล่อยน้ำเสียสู่บึงมีปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร รวมทั้งพื้นที่สำหรับเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ลดลง นก และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณบึงก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมบริเวณบึงเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยิ่งยวด

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ชุมชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาลุ่มบึงปลาเน่า และร่วมกันสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการและบริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณบึง ให้กลับมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ดังเดิม โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า จึงเกิดขึ้นโดยมีคณะทำงานประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนอาสาจังหวัดพิษณุโลก สมาคมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ และอีกหลากหลายหน่วยงาน มารวมตัวกันเพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาบริเวณบึงปลาเน่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์เพื่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า ดีแทคพิจารณามอบทุนแก่กิจกรรมนี้ โดยดูจากความริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ ความพร้อมของชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมสามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องบนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มอบทุนสนับสนุนในการทำโครงการมูลค่ารวมทั้งสิ้น 120,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม

“ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ดีแทคจัดต่อเนื่องเพื่อเปิดสนามให้เยาวชนทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดทั้ง 999 คน ได้คิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการเรียนโดยตำราและฝึกฝนด้วยประสบการณ์ชีวิตในเวลาเดียวกัน โดยปีนี้จะมอบทุนทั้งหมด 4 กิจกรรม

ค้นหาข่าวและภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มได้ที่ : ห้องข่าวดีแทค www.dtac.co.th/pressroom