รพ. บำรุงราษฎร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2552

กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดระบบและแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน รางวัลดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการดูแลเรื่องสวัสดิการและการพัฒนาของพนักงาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีพนักงานกว่า 3,300 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1.2 ล้านรายในแต่ละปี

บุคคลในภาพ – มร.แมค แบนเนอร์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหาร, คุณพิบูลย์ ธาระพุทธิ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม พร้อมตัวแทนพนักงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์