ธนาคารกรุงเทพ จัดงานใหญ่ประจำปี ‘เกษตรก้าวหน้า … พาชาติฝ่าวิกฤต’

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ซ้าย) และนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘เกษตรก้าวหน้า…พาชาติฝ่าวิกฤต’ กิจกรรมการออกร้านและจำหน่ายสินค้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีบริเวณลานด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เพื่อเผยแพร่ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเกษตรกรที่มีความคิดก้าวหน้าในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานล้วนติดใจในการเลือกซื้อสุดยอดผลิตผลทางด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปของลูกค้าผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงที่ประสบความสำเร็จ นับเป็นงานที่ธนาคารได้จัดขึ้น ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อในการเพิ่มคุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น