สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สสว. ค้นหา นักออกแบบรุ่นใหม่ ชิงรางวัลเงินสดกว่า 100,000 บาท

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรม Road Show เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเด็ก “ในโครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง ภายใต้แนวคิด “คุณค่าแห่งความห่วงใย (Emotional Value)” ชิงรางวัลเงินสดร่วม 100,000 บาท เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดค้าส่ง รวมทั้งพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสินค้าต้นแบบให้ทัดเทียมอารยประเทศ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เมื่อเร็ว ๆ นี้