ธนาคารกรุงเทพ สานต่อ ‘การพัฒนาความรู้ด้านวิสาหกิจครอบครัว

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมโครงการ ‘ทายาทธุรกิจ’ อย่างต่อเนื่อง พร้อมจุดประกายการรับรู้ในศาสตร์ที่เจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจต้องมีการเตรียมพร้อม และปรับตัวให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College สถาบันอันดับ 1 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ 16 ปีซ้อนจากสหรัฐอเมริกา ร่วมผลักดัน ‘การพัฒนาความรู้ด้านวิสาหกิจครอบครัว (Family Enterprise)’ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งในการสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจ จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารกรุงเทพ จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Entrepreneurship Development Institute: CEDI สถาบันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ Babson College สถาบันอันดับ 1 ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ 16 ปีซ้อนจากสหรัฐอเมริกา ในการสร้างสรรค์ ‘การพัฒนาความรู้ด้านวิสาหกิจครอบครัว (Family Enterprise)’ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ด้านนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Entrepreneurship Development Institute: CEDI เปิดเผยว่า สถาบัน CEDI จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าลงมือทำในสิ่งที่มีแตกต่าง เพื่อสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง พัฒนาความรู้ และความชำนาญ สำหรับผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งจากการเลือกสรรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางธุรกิจแบบครบวงจร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นเลิศ

สำหรับความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิสาหกิจครอบครัว Family Enterprise ให้กับสังคมผู้ประกอบการไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากสถาบัน โดยธนาคารร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research Grant) ภายใต้โครงการ STEP Project (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) ในการสร้างองค์ความรู้ด้าน Family Enterprise ให้แก่ธุรกิจในครอบครัวในประเทศไทย และคืนประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านทางสถาบัน โดยสถาบันจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการและความเหมาะสมทางงานวิจัย และธนาคารจะมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย การติดตามความก้าวหน้า และรับทราบผลการวิจัยจากโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

นายชาติศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้สร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมโครงการทายาทธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าชั้นนำและเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในจุดนี้ทำให้ธนาคารพบว่าทีมผู้บริหารกิจการในหลายๆ ธุรกิจเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่มาก ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการสืบต่อจากบรรพบุรุษ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ธนาคารได้ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสานต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มทายาทธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือต่างพื้นที่ เพื่อสานต่อธุรกิจระหว่างกันให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสืบเนื่องที่จะตามมาคือความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารดั่ง ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’

‘ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College ในครั้งนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการสืบทอด และสร้างความยั่งยืนของกิจการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีและความรู้จักในเชิงลึกระหว่างกลุ่มลูกค้า ธนาคาร และสถาบันการศึกษา ผ่านโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทายาทระดับบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะลูกค้าของธนาคาร ในการเรียนรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการปรับกระบวนทัศน์จากธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยสำคัญทางธุรกิจในการสืบทอดกิจการเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในฐานะผู้ส่งมอบและผู้รับมอบ’ นายชาติศิริ กล่าว