ทรู รับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2009

จากภาพ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร (ขวา)  ประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2009 ประเภท ”รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี” กลุ่มธุรกิจการบริการ (Service Sector) แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มทรู และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้แทนรับรางวัล ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2009 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเฟ้นหาองค์กรยุคใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

กลุ่มทรู ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประเภท ”รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี” กลุ่มธุรกิจการบริการ (Service Sector) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงศักยภาพขององค์กร การพัฒนาสินค้าและบริการ ร่วมสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการสื่อสารโทรคมนาคมไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ True App Center : สถาบันศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือทุกระบบปฎิบัติการ เพิ่มศักยภาพคนไทยให้เป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือทัดเทียมระดับโลก, TrueVisions PVR : ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการรับชมโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ให้เป็นมากกว่าการรับชมรายการโทรทัศน์ในแบบเดิมๆ Touch Sim : ซิมอัจฉริยะซิมแรกของโลกที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา RFID (Radio Frequency Identification) บนซิมทรูมูฟ เพิ่มศักยภาพให้สามารถใช้ซิมในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านกระเป๋าเงินบนซิม ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัว และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกสถานที่ ง่าย สะดวก ปลอดภัย และห้องเรียนมัลติวิชั่น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มทรูได้ร่วมสนับสนุนสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคิด การซักถาม และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด