สสปน. จัดอบรมมืออาชีพการจัดนิทรรศการระดับโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ร่วมมือกับ UFI (the Global Association of the Exhibition Industry) ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญการสร้างความรู้ เพื่อธุรกิจไมซ์ระดับโลก และ ECE (the Transfer Centre for Exhibition, Convention and Event Management) แห่ง University of Cooperative Education ประเทศเยอรมัน จัดอบบรมหลักสูตร “พัฒนาคนสู่มืออาชีพด้านการจัดงานนิทรรศการระดับโลก” โดย ศาสตราจารย์ ดร. จอร์จ ไบเออร์ เพื่อสร้างนักบริหารธุรกิจด้านการจัดการประชุมและนิทรรศการ รวมถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพความแข็งแกร่งของธุรกิจของไทยไปสู่มาตรฐานระดับสากล ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 5 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท