mPAY Mobile Payment

บัตรเชิญงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการ mPAY จากMobilelife ที่จัดขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2547 ณ ลาน Central World Plaza
Outstanding – บัตรเชิญที่อยู่ในรูปแบบของถุงกระดาษสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำของ Mobile life ที่ปากถุงจะถูกปิดด้วยเทปกาว ที่มีข้อความว่าจ่ายด้วย mPAY ด้านหน้าถุงมี โลโก้ของบริการ mPAY ส่วนด้านหลังบอกสถานที่และวันเวลาที่จัดงาน การเลือกใช้ถุงกระดาษติดเทปกาวที่ปากถุงถือว่าเป็นการสื่อสารได้อย่างลงตัว เพราะถุงกระดาษปิดเทปกาวสามารถเป็นสัญลักษณ์ของการ Shoping และการใช้จ่ายได้อย่างลงตัว