ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนคนไทยร่วมโหวต ‘เมืองไทยในใจคุณ’

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ ‘เมืองไทยในใจคุณ’ ที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงและศักยภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ โดยสามารถรับบัตรแสดงความคิดเห็น และนำส่งในกล่องรับบัตรที่จัดวางอยู่ในเครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ กำหนดระยะเวลารวบรวม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมผลที่ได้รับจากการ ‘โหวต’ ของประชาชน นำมาประมวลผลเพื่อกำหนดสารที่จะสื่อออกไป และยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ออกไปเป็นเสียงเดียวกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีเอกภาพสู่สาธารณชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเป้าหมายให้ได้รับรู้ มีทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com