‘กรุงศรี ออโต้’ จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินส่วนบุคคลครั้งที่ 2/2553

กรุงศรี ออโต้ ภายใต้ความร่วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดอบรม “Smart Finance ผู้นำชุมชนรอบรู้เรื่องการเงิน” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2553 เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน การบริหารเงินส่วนบุคคลและการใช้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบแก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พันเอกหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “Smart Finance ผู้นำชุมชนรอบรู้เรื่องการเงิน” กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ตลอดจนสถาบันการเงิน ที่หันมาให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานทางด้านการการบริหารการเงินส่วนบุคคล การบริหารจัดการการเงินอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งความสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการเงิน รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อและบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ กล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร และดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้บริการทางการเงินที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและประชาชน กรุงศรี ออโต้ จึงร่วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการ “Smart Finance ผู้นำชุมชนรอบรู้เรื่องการเงิน” โดยมุ่งให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินแก่ผู้บริโภคทั่วไป เพื่อลดปัญหาการเงินส่วนบุคคลและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน การบริหารเงิน มีวินัยทางการเงิน และสามารถจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการอบรมในครั้งนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครให้การอบรมในหัวข้อ การบริหารการเงินส่วนบุคคล เนื้อหาประกอบด้วย การบริหารจัดการการเงิน การจัดระเบียบการเงินของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเงินส่วนบุคคลและสินเชื่อประเภทต่างๆ พร้อมวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงศรี ออโต้ มาถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการเงินแก่ผู้เข้าอบรม อาทิ การใช้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบกับความยั่งยืนทางการเงิน การเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ และการดูแลรักษารถยนต์และจักรยานยนต์ พร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรที่มีความชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมในหัวข้อการจัดการวิสาหกิจและสร้างมูลค่าให้สินค้าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีพื้นความรู้และมุมมองในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ “กรุงศรี ออโต้ คลินิก” บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อยานยนต์ นอกสถานที่แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนซื้อ-ขาย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจเพิ่มเติม