เปิดโอกาสตามความฝัน ปั้นแบรนด์แฟชั่นไทย สู่เวทีระดับโลก

สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดโอกาสให้นักออกแบบแฟชั่นไทยรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 22-38 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นนักออกแบบรายเดียวหรือกลุ่มนักออกแบบตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความฝันในการปั้นแบรนด์ตัวเองสู่ระดับสากล สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างนักออกแบบแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 10 (Designers’ Room 2011)” โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม “New” มีจุดมุ่งหมายและความกระตือรือร้นที่จะประกอบธุรกิจในอนาคต กลุ่ม “Now” มีแบรนด์เป็นของตัวเองโดยจะต้องมีการจดทะเบียนตราสินค้า รวมทั้งมีร้านขายสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าจริงภายใต้แบรนด์ของตัวเองไม่น้อยกว่า 1 ปี และกลุ่ม “Next” มีแบรนด์เป็นของตัวเองโดยจะต้องมีการจดทะเบียนตราสินค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งมีร้านขายสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าจริงภายใต้แบรนด์ของตัวเองไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูระเบียบการอื่นๆ ได้ที่www.depthai.go.th/design และwww.facebook/designersroom หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุธีกานต์ จงเหมือนหยก โทร. 085-666-4421 ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2554