อินเทลฉลองความสำเร็จ อบรมครูทั่วโลกครบ 10 ล้านคน

ประเด็นข่าว

 •        จนถึงขณะนี้มีครูทั่วโลก 10 ล้านคนได้รับการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช (Intel® Teach) โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •   

 •     ในประเทศไทย อินเทลคาดว่าจะมีครูผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช รวมทั้งสิ้น 150,000 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวนครูในปัจจุบันที่อบรมไปแล้ว 130,000 คน
 •   

 •     ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการ อินเทล ทีช จะช่วยพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ และความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลก
 •   

 •     โครงการอินเทล ทีช เป็นหนึ่งในโครงการทั้งหมดที่อินเทลใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของอินเทล ในการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน
 •   

  อินเทล คอร์ปอเรชั่น ฉลองความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช (Intel® Teach) ที่สามารถดำเนินการอบรมครูจนครบ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยโครงการอินเทล ทีช ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูเป็นบุคลากรที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์เชิงลึก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลจากความร่วมมือที่อินเทลได้รับจากนักการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติกว่า 70 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โครงการอินเทล ทีช ถือเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยจากการประมาณการของอินเทลพบว่ามีนักเรียนจำนวนกว่า 300 ล้านคนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำและความสำเร็จ จากครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช

  นายพอล โอเทลลินี ซีอีโอและประธานบริษัทของอินเทล กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องเริ่มต้นจากชั้นเรียนตั้งแต่วันนี้ เราได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของครู ก็เพื่อที่จะให้ครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงลึก รู้จักแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นที่สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในขณะที่เรากำลังฉลองความสำเร็จของโครงการอินเทล ทีช ที่สามารถดำเนินการอบรมครูได้ครบ 10 ล้านคน อินเทลยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพของคนในเจนเนอเรชั่นถัดไป ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาทั่วโลกต่อไปเ”
             
  อินเทลริเริ่มโครงการ อินเทล ทีช บนพื้นฐานความคิดที่เรียบง่ายว่า การศึกษา คือ ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานเป็นหลัก (project-based experience) แทนการฟังคำบรรยายจากครูหรือการท่องจำ การเรียนรู้ในลักษณะนี้ มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเทคโนโลยีช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานและมีความแตกต่าง แต่เป็นเพราะว่าการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับชั้นเรียน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

  ในประเทศไทย บริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นและมีส่วนช่วยพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยอินเทลได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการริเริ่มโครงการอินเทล ทีช ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูในการนำการสอนที่เน้นการทำโครงงานในห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน มีครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช รวมทั้งสิ้น 130,000 คน โดยอินเทลคาดว่าจะมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 คนภายในสิ้นปีนี้

  นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “อินเทลมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ผ่านโครงการอินเทล ทีช ซึ่งเป็นโครงการที่อินเทลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อินเทลเชื่อว่าครูคือบุคคลากรที่มีความสำคัญต่อการผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การช่วยให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนย่อมส่งผลต่ออนาคตและความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของประเทศต่อไป”

  ผลการประเมินโครงการ อินเทล ทีช โดยนักวิจัยอิสระ เปิดเผยว่า ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการ อินเทล ทีช ระบุในรายงานว่านักเรียน “มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในวิชาเรียน” และ “โครงงานของนักเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น” เมื่อเทียบกับผลงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน

  ในหลายๆ ประเทศ โครงการอินเทล ทีช เป็นโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลำดับต้นๆ สำหรับครูและนักการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมากต่อการส่งเสริมศักยภาพของครูและนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจอร์แดน ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการอินเทล ทีช จะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นและได้รับเงินเดือนขึ้นอีกร้อยละ 15

  ปัจจุบัน โครงการอินเทล ทีช ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่สอง ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้ากัน (Face-to-face instruction) ซึ่งอินเทลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการเสริมสร้างทักษะสำหรับครูทั่วโลก โดยผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ อินเทล ทีช สามารถดูได้ที่ www.intel.com/10millionteachers

  โครงการอินเทล ทีช เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่อินเทลมีต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งรวมถึงความทุ่มเทในโครงการต่างๆ ที่พนักงานจิตอาสาของอินเทล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาจากอินเทลสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.intel.com/newsroom/education เฟซบุ๊คhttp://intel.ly/intel-edu และทวิตเตอร์ twitter.com/intel_education ผู้สนใจยังสามารถเข้าร่วมชุมชนเออนไลน์พื่อการแบ่งปันเรื่องราวที่จะเป็นเสียงที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลกได้ที่ www.inspiredbyeducation.com