เอสซีจีคว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2011

ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ (จากซ้ายไปขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์  นิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี และอำนวย อภิชัยนันท์ Head of HR Customers Support สำนักงานการบุคคลกลาง เอสซีจี ร่วมเป็นผู้แทนเอสซีจี รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2011 โดยปีนี้ เอสซีจีได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence)  ความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ (Product / Service Excellence) ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดังกล่าวได้มาจากการเสนอชื่อโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทในประเทศไทย